အေၾကာင္းအရာ: 

ခမ္းအထင္ သူတို႔ ဒီကိုဘယ္ေတာ့မွ ျပန္လာၾကေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး (ခမ္း)