အေၾကာင္းအရာ: 

ေဒါက္တာ စပ္ခြန္မိုင္းကို စိတ္၀င္စားေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးေနာ္ .... (ေနဗလ)