အေၾကာင္းအရာ: 

ဟိုေန႔ကေလ ဆရာမကို လုပ္ၾကံသြားတဲ့ လူဆိုးက ေနာက္တစ္ခါလာျပီး 
လုပ္ၾကံမွာကို စိတ္ပူတယ္ ... (နန္းၾကာ)