အေၾကာင္းအရာ: 

-ဘာ...ေဒၚေဒၚျမဟုတ္လား ဦးၾကီးေအာင္ေျပာေနတာ တကယ္ပဲလား (စပ္ခြန္မိုင္း)