အေၾကာင္းအရာ: 

-ခဏေနက်ရင္ ေဒၚေဒၚျမအေလာင္းကို သြားသယ္ၾက (စပ္ခြန္မိုင္း)