အေၾကာင္းအရာ: 

- ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ကိုကၽြန္ေတာ္ဘ၀ထက္ ကၽြန္ေတာ္အသက္ထက္ ပိုျပီးခ်စ္တာပါ ေဒၚေဒၚ (သူေဌးေလး)