အေၾကာင္းအရာ: 

-ကၽြန္မက စာေရးဆရာျဖစ္ခ်င္တယ္ေလ..ဒါေပမယ့္ဆရာ၀န္ျဖစ္ခဲ့တယ္.သို႔ေသာ္ကၽြန္မစဥ္းစားတယ္ႏွစ္ခုလံုးမလုပ္ႏိုင္ဘူးလားလို႔...ကၽြန္မဒီႏွစ္ခုလံုးမွာအမ်ားၾကီးၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္....