အေၾကာင္းအရာ: 

- အခ်စ္ကိုကၽြန္မတန္ဖိုးထားပါတယ္..အခ်စ္ကလိုအပ္တယ္လို႔ကၽြန္မခံစားရပါတယ္..ကၽြန္မအတြက္ကေတာ့ အခ်စ္ကိုေရးရတာေပာ်္ပါတယ္..၀ါသနာပါပါတယ္။