အေၾကာင္းအရာ: 

ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္က အဂၤလိပ္စာ ေသစာ႐ွင္စာေလးတတ္ေတာ့ သူတို႔ဆီမွာ ဒီလိုဟာေတြေရးသားေနၾကပါလား ဒီလိုဟာေတြေဆြးေႏြးေနၾကပါလားလို႔ ကၽြန္ေတာ္သိလာတယ္