ထိုင္းႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ဘန္ေကာက္မွာ  (၂၄)ႀကိမ္ေျမာက္အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ား၏ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀း (A.T.M)ကို ႏို၀င္ဘာလ(၈)ရက္နဲ႔(၉)ရက္တို႔မွာက်င္းပေနပါတယ္။ ေဒသတြင္းပို႔ေဆာင္ေရးမွာ ျပတ္ေတာက္ေနတာမ်ိဳးမ႐ွိဖို႔ အလ်င္အျမန္နားလည္သင့္တယ္လို႔ အခု(A.T.M)နဲ႔ဆက္စပ္ေဆြးေႏြးမႈ မိတ္ဖက္မ်ားအစည္းအေ၀းေတြကို အိမ္႐ွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပတဲ့ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာ႐ြတ္ ခ်န္အိုခ်ာကတိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ အာဆီယံပို႔ေဆာင္ေရးမဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္(၂၀၁၆-၂၀၂၅)မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ပို႔ေဆာင္ေရးတိုးတက္မႈ အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကဖို႔ အစည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲက်င္းပတဲ့ႏို၀င္ဘာလ(၈)ရက္မွာ ပရာ႐ြတ္ကေျပာပါတယ္။

ျပတ္ ေတာက္မႈမ႐ွိတဲ့ ေလေၾကာင္း၊ ကုန္းေၾကာင္းနဲ႔ေရေၾကာင္းဆက္သြယ္ေရးတို႔ေၾကာင့္ အာဆီယံေဒသရဲ႕ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံမႈနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြယူေဆာင္ေပးလာလိမ့္မယ္လို႔လည္း ပရာ႐ြတ္ကေျပာပါတယ္။ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကိုမထိခိုက္တဲ့စြမ္းအင္ကိုတိုးျမွင့္သံုးစြဲေစျခင္းအားျဖင့္ အာဆီယံမွာ ေရ႐ွည္တည္တံ့တဲ့ပို႔ေဆာင္ေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို သတ္မွတ္သြားႏုိင္တယ္လို႔လည္း သူကေျပာပါတယ္။ (A.T.M)ဟာ အာဆီယံပို႔ေဆာင္ေရးက႑ရဲ႕အဆင့္အျမင့္ဆံုးအပိုင္းျဖစ္ၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရးက႑အတြက္ မူ၀ါဒေတြခ်မွတ္တာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့အစီအစဥ္ေတြကို ျပန္သံုးသပ္တာေတြလုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။

 

 

Related News