ပစိဖိတ္ကမ္း႐ိုးတန္းကေန ကီလိုမီတာ(၁၁၀)အကြာမွာ႐ွိၿပီး နာမည္ဆိုးနဲ႔ေက်ာ္ၾကားတဲ့အစ္လက္စ္ မာရီယားစ္ အက်ဥ္းေထာင္ကို ပိတ္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။ အခုပိတ္သိမ္းလိုက္တဲ့အက်ဥ္းေထာင္မွာ အက်ဥ္းသား(၅၀၀)ေက်ာ္႐ွိေနၿပီး သူတို႔ကို တျခားအက်ဥ္း ေထာင္ေတြကိုလႊဲေျပာင္းခဲ့တာနဲ႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့တာေတြ႐ွိပါတယ္။ (၁၉၀၅)ခုႏွစ္မွာ အစ္လက္စ္ မာရီယာအက်ဥ္း ေထာင္ကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး လက္႐ွိအခ်ိန္အထိ ျပင္ပလူေတြက ေထာင္ကိုမျမင္ဖူးေသးပါဘူး။ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီၿပီး မကၠဆီကိုအစိုးရ ရဲ႕အတိုက္အခံေတြကိုေထာင္ခ်ရင္ အဲဒီေထာင္ကိုပဲပို႔ေလ့႐ွိပါတယ္။

မကၠဆီကိုသမၼတအမိန္႔နဲ႔ အခုလမွာ အက်ဥ္းသား(၅၈၄)ဦး ကို ျပည္မမွာ႐ွိတဲ့တျခားအက်ဥ္းေထာင္ေတြဆီလႊဲေျပာင္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္အက်ဥ္းသားဒါဇင္ခ်ီကိုေတာ့ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပး ခဲ့ပါတယ္။ မကၠဆီကိုသမၼတသက္တမ္းရက္(၁၀၀)ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ လူမႈအသုိက္အ၀န္းမွာ တရားမွ်တမႈ႐ွိေစတဲ့လုပ္ရပ္ အေနနဲ႔ ေထာင္ကိုပိတ္သိမ္းခဲ့တာလို႔ မကၠဆီကိုသမၼတ အန္ဒေရး မန္ႏြယ္ လိုပက္ဇ္ ေအာ္ဘရာေဒါကေျပာပါတယ္။ အပူပိုင္း ကၽြန္းဆြယ္ အစ္လက္စ္ မာရီယားစ္မွာပါ၀င္တဲ့ကၽြန္းေလးကၽြန္းထဲက လူေနႏိုင္တဲ့တစ္ခုတည္းေသာကၽြန္းကို ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔သ ဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာပညာေပးစင္တာအျဖစ္ ျပဳျပင္သြားမွာပါ။

 

 

 

Related News