အစားအစာျပတ္ေတာက္မႈနဲ႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ အာဖရိကပင္ဂြင္းေတြဟာ သိသာတဲ့ျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေန ရပါတယ္။ အာဖရိကပင္ဂြင္းေတြအတြက္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈက အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္႐ွိေနၿပီး သားေပါက္အေကာင္ ေရဟာလည္း (၄)ေသာင္း၀န္းက်င္သာ႐ွိေတာ့သလို ဒါဟာၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာ၀န္းက်င္အတြင္း အေကာင္ေရတိုးပြားဖြားမႈ သိ သိသာသာေလ်ာ့က်လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲတာေၾကာင့္ ပင္ဂြင္းေတြ႐ွိတဲ့ေနရာကေန ငါးေတြေနရာ ေျပာင္း သြားမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာပင္ဂြင္းေတြအတြက္ အစားအစာအရင္းအျမစ္ကိုဆံုး႐ႈံးေစမွာျဖစ္သလို ငါးေတြကလည္းသူတို႔ ေျပာင္းသြား တဲ့ေနရာမွာ  အစားအစာ႐ွားပါးခဲ့ရင္ သူတို႔သားေပါက္ေတြကိုျပန္ဖမ္းယူစားေသာက္လိမ့္ မယ္လို႔ ကမ္း႐ိုးတန္း ငွက္ ထိန္းသိမ္းေရး ေတာင္အာဖရိကအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အမႈေဆာင္အရာ႐ွိခ်ဳပ္ စတက္ဖန္ ဗန္ဒါစပိုင္းက ေျပာပါတယ္။ အာဖရိက ပင္ဂြင္းအမ်ားစု အတြက္ သဘာ၀က်က္စားရာေနရာက ေတာင္အာဖရိကအေနာက္ေတာင္ပိုင္းက ၀က္စဒန္ ကိပ္ျပည္နယ္ျဖစ္ ေပမဲ့ စီးပြားျဖစ္ ငါးဖမ္းမႈ၊ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈနဲ႔ ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈစတဲ့အခ်က္ေတြက ပင္ဂြင္းေတြကို ထိခိုက္ေနၿပီး အေရးတယူ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 


 


 

Related News