ကမာၻ႔စီးပြားေရးဆက္ၿပီးနာလန္ထလာႏုိင္တယ္လို႔ ဗုဒၶဟူးေန႔က အေမရိကန္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္၀ါ႐ွင္တန္ဒီစီမွာ ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံတ ကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(IMF)ရဲ႕ ကမာၻ႔ဘ႑ာေရးတည္ၿငိမ္မႈဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာမွာေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေရ႐ွည္တည္တံ့ၿပီး အား လံုးပါ၀င္ႏုိင္တဲ့ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္လာဖို႔ ဘ႑ာေရးနဲ႔အေႂကြးအႏၱရာယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြကို တိုက္တြန္းတယ္လို႔ လည္း အစီရင္ခံစာမွာပါ၀င္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ေအာက္တိုဘာလမွာ အဲဒီအစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခဲ့တုန္းကထက္ လက္႐ွိမွာ ကမာၻ႔စီး ပြားေရးပိုၾကပ္တည္းလာတယ္လို႔လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဘဏ္ေတြနဲ႔မသက္ဆိုင္တဲ့ေငြေၾကးက႑ေတြ မွာ ဘ႑ာေရးနာလန္ျပန္ထေနတယ္လို႔လည္း အစီရင္ခံစာကေဖာ္ျပထားတာပါ။

အဓိကဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံေတြရဲ႕စီးပြားေရးက ေမွ်ာ္ လင့္ထားတာထက္ ေႏွးေနဦးမယ္ဆိုရင္ ကုန္သြယ္ေရးတင္းမာမႈေတြဆက္ျဖစ္ႏုိင္သလို ၿဗိတိန္အေနနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢကေန သ ေဘာတူညီခ်က္မရဘဲ ႏုတ္ထြက္မယ္ဆိုရင္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနေတြပိုတင္းၾကပ္လာၿပီး အႏၱရာယ္ေတြထပ္ႀကံဳရလာႏုိင္တယ္ လို႔လည္း အစီရင္ခံစာမွာပါ၀င္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးေပၚေပါက္လာတာက (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္ မတည္ၿငိမ္မႈအတြင္းဒဏ္ခံႏိုင္ေပမဲ့ အလယ္စားေစ်းကြက္ေပၚေပါက္ဖို႔ ၿပီးခဲ့တုန္းကထက္ ပိုမိုျမန္ခဲ့ပါတယ္။ ဘ႑ာေရးအားနည္း ခ်က္ေတြကိုထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ႏိုင္ငံေတြကိုႀကိဳးစားအားထုတ္ဖို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ပညာေရးနဲ႔အေျခ ခံအေဆာက္အဦးေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈတိုးတက္ဖို႔လည္း (IMF)ကတိုက္တြန္းပါတယ္။

 

 

Related News