တနလၤာေန႔ကတ႐ုတ္ႏုိင္ငံကေခတ္သစ္ပိုုးလမ္းမႏွင့္ေရေၾကာင္းပတ္လမ္း၊ တိုးတက္မႈ၊ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားလို႔ နာမည္တပ္ထားတဲ့အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို ၿမိဳ႕ေတာ္ေဘက်င္းမွာထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ဧၿပီ(၂၅)ရက္ကေန (၂၇)ရက္အထိက်င္းပမယ့္ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႏွင့္ေရေၾကာင္းပတ္လမ္းဆိုင္ရာႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဖိုရမ္မက်င္းပခင္မွာ အဲဒီစီမံကိန္းဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး႐ံုးကထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့(၅)ႏွစ္အတြင္းအဲဒီအစီအစဥ္ရဲ႕ေ႐ွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အဓိကအယူအဆေတြကိုကုလသမဂၢ၊ G20၊ APECနဲ႔ တျခားႏုိင္ငံတကာနဲ႔ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕စာ႐ြက္စာတမ္းေတြမွာေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့ဘဏ္(၁၁)ခုကလမ္းျဖတ္သြားမယ့္ႏုိင္ငံ(၂၈)ႏုိင္ငံမွာပထမတန္းအဖြဲ႔အစည္း(၇၆)ခုတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျဖတ္သြားမယ့္အထဲပါတဲ့ႏုိင္ငံ(၄၀)နီးပါးကနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေငြေပးေခ်စနစ္(RMB)၀န္ ေဆာင္မႈဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာပါ၀င္ပါတယ္။

 

 

Related News