စေနေန႔ကက်င္းပခဲ့တဲ့ၾသစေၾတးလ်အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာေလဘာပါတီကဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းက မဲ႐ံု (၇၀၀၀)ေလာက္မွာမဲေပးဖို႔မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့လူ(၁၆)သန္းေက်ာ္ကမဲေပးရမွာျဖစ္ၿပီးမွတ္ပံုတင္ထားတဲ့အေရအတြက္ဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕သမိုင္းမွာအမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲကေနေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္(၁၅၂)ေယာက္နဲ႔ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္(၇၆)ေယာက္ကို ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္မွာပါ။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာေနရာတစ္၀က္ေက်ာ္ရတဲ့ပါတီက အာဏာရပါတီျဖစ္ လာမွာျဖစ္ၿပီးပါတီေခါင္းေဆာင္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ျဖစ္လာမွာပါ။

လစ္ဘရယ္ပါတီကေနေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့လက္ ႐ွိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္စေကာ့ ေမာရစ္ဆင္ကေနာက္ထပ္သက္တမ္းတစ္ဆက္ေ႐ြးေကာက္ခံရလိုတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ အေစာပိုင္းသေဘာထားစစ္တမ္းေတြအရ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕(၅၁.၅)ရာခိုင္ႏႈန္းကအတိုက္အခံေလဘာပါတီကိုေထာက္ခံၾကၿပီး (၄၈.၅)ရာခိုင္ ႏႈန္းကအာဏာရလစ္ဘရယ္ပါတီကိုေထာက္ခံၾကပါတယ္။ လစ္ဘရယ္ပါတီကစီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔နဲ႔ အခြန္အခေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ကတိ ျပဳထားၿပီးေလဘာပါတီကေတာ့ ပညာေရးနဲ႔က်န္းမာေရးတို႔မွာပိုၿပီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားမယ္လို႔ ကတိျပဳထားတဲ့အျပင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေနတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္မယ္လို႔လည္းေျပာထားပါတယ္။

 

 

Related News