ဂ်ပန္အထက္လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ွင္ဇိုအာဘဲဦးေဆာင္တဲ့ညႊန္႔ေပါင္းပါတီေတြကအမတ္ေနရာတစ္၀က္ေက်ာ္အႏိုင္ရေပမဲ့ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔လိုအပ္တဲ့အမတ္ေနရာအေရအတြက္ေတာ့အႏိုင္မရခဲ့ပါဘူး။၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ွင္ဇိုအာဘဲဦးေဆာင္တဲ့ဂ်ပန္အာဏာရညႊန္႔ေပါင္းပါတီကတနဂၤေႏြေန႔မွာက်င္းပတဲ့အထက္လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာအမတ္ေနရာတစ္၀က္ေက်ာ္အႏိုင္ရခဲ့ၿပီးအမတ္ေနရာအမ်ားစုကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့အာဏာရပါတီေတြနဲ႔ဂ်ပန္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ဖို႔အႀကံျပဳတဲ့ပါတီေတြကျပင္ဆင္ဖို႔မျဖစ္မေနလိုအပ္တဲ့အမတ္ေနရာ(၃)ပံု(၂)ပံုျဖစ္ဖို႔လိုတဲ့ (၈၅)ေနရာမရထားပါဘူး။

အမတ္ေနရာ(၁၂၄)ေနရာအတြက္အမတ္ေလာင္းအေယာက္(၃၇၀)ပါ၀င္ေ႐ြးေကာက္ခံခဲ့ၾကၿပီး (၇၄) ေယာက္ကေတာ့သတ္မွတ္ထားတဲ့မဲဆႏၵနယ္ေတြအတြက္ေ႐ြးေကာက္ခံရခ်ိန္မွာေနာက္ထပ္ေနရာ(၅၀)အတြက္ကေတာ့အခ်ိဳးက်ေ႐ြးေကာက္ခံရတာပါ။အာဏာရလစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီနဲ႔မိတ္ဖကကိုမဲအီတို္ပါတီတို႔ကအမတ္ေနရာ(၇၁)ေနရာအႏုိင္ရခဲ့ပါတယ္။အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ေထာက္ခံၾကတဲ့ပါတီေတြကအမတ္ေနရာ(၈၁)ေနရာအႏုိင္ရထားၿပီးေနာက္ထပ္အမတ္ေနရာ(၇၉)ေနရာက်န္ေနတာေၾကာင့္အမတ္ေနရာ(၃)ပံု(၂)ပံုအႏုိင္မရျဖစ္ေနတာပါ။အထက္လႊတ္ေတာ္ေရာ၊ေအာက္လႊတ္ ေတာ္မွာေရာအမတ္ေနရာ(၃)ပံု(၂)ပံုအႏုိင္ရမွာသာဂ်ပန္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာလူထုသေဘာထားေကာက္ခံႏုိင္မွာပါ။ဂ်ပန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာတာ၀န္(၆)ႏွစ္ထမ္းေဆာင္ရပါတယ္။

 

 

 

Related News