ၿဗိတိန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ ဥေရာပသမဂၢေန ၿဗိတိန္ႏႈတ္ထြက္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳလုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းကို အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳဖုိ႔ က်န္ရွိေနပါေသးတယ္။ ၀န္ႀကီးေတြရဲ႕ အာဏာအသံုးျပဳႏိုင္မႈ မ်ားျပားလာႏိုင္တဲ့အခ်က္ကို ဥပေဒၾကမ္းမွာ ျပင္ဆင္လိုတဲ့လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြနဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမတုိ႔ၾကား အေျခအတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ရပါတယ္။ အဂၤါေန႔မနက္အေစာပိုင္းမွာ ဒီဥပေဒမူၾကမ္း ကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့လုိ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရဲ႕မဲေပးဆံုးျဖတ္မႈကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေမက ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး ဒီဥပေဒမူၾကမ္းဟာ အီးယူကေန ၿဗိတိန္ႏႈတ္ထြက္တဲ့အခါ ေရရာေသခ်ာမႈေတြ ရွိေနေစမယ္လုိ႔ ေျပာထားေပမဲ့ ေလဘာပါတီဘက္ကေတာ့ ေ၀ဖန္မႈေတြရွိေနပါတယ္။
 
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ႏႈတ္ထြက္မွာကို ဆန္႔က်င္ဆႏ္ၵျပသူေတြကေတာ့ ၿဗိတိန္ရဲ႕ႏႈတ္ထြက္ေရးဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ဥေရာပသမဂ္ၢ ကေန ၿဗိတိန္လံုး၀ႏႈတ္ထြက္မယ္ဆိုတာကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။ အခု ဥပေဒမူၾကမ္းဟာ ဥေရာပစီးပြားေရးအသိုက္ အ၀န္းထဲကို ၿဗိတိန္၀င္ေရာက္တဲ့  ၁၉၇၂ ခုႏွစ္  ဥေရာပအသိုက္အ၀န္းမ်ားဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ဒီဥပေဒ မူၾကမ္းကို အတည္ျပဳႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အီးယူဥပေဒေတြကို ၿဗိတိန္ဥပေဒေတြအျဖစ္ က်င့္သံုးႏိုင္မယ့္ အျပင္ ၿဗိတိန္ႏႈတ္ထြက္တဲ့အခါ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရဲ႕ဥေပဒျပဳေရးက႑မွာ လစ္ဟာမႈမရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းအရ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ ဥပေဒေတြကို ေျပာင္းလဲလိုတဲ့အခါ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခ်က္ မလိုဘူးဆိုတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိေနမႈကို ေ၀ဖန္မႈေတြလည္းရွိေနပါတယ္။ 
 
 

Related News