အီရန္စီးပြားေရးရာႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး “မာဆြတ္ ကာဘာစီယန္”ကို ရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ဖို႔ အီရန္လႊတ္ေတာ္အမတ္(၁၃၇) ဦးက ေထာက္ခံမဲ့ေပးခဲ့ၿပီး (၁၂၁)ဦးကေတာ့ ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂)ပတ္ေလာက္က အီရန္အလုပ္သမားႏွင့္လူမႈ ဖူလံုေရး၀န္ႀကီး “အလီ ရာဘီအီ” ကို အီရန္လႊတ္ေတာ္က ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ “ကာဘာစီယန္” ကိုရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ဖို႔ မဲေပး ခဲ့တာပါ။ ဇူလိုင္လ(၁၉)ရက္မွာ “ကာဘာစီယန္” ကိုစြပ္စြဲျပစ္တင္ဖို႔အဆိုကို လႊတ္ေတာ္အမတ္(၃၃)ဦးက တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ လ(၂၆)ရက္မွာ သေဘာတူခဲ့တာေၾကာင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။

ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးရာကိစၥရပ္ေတြကို ေကာင္းေကာင္းမစီမံႏိုင္တာ၊ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးကိုက်ားကန္ေပးထားႏိုင္တဲ့မူ၀ါဒေတြကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္တာ၊ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈကို မႀကီးၾကပ္ႏိုင္ တာနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့စီးပြားေရးစနစ္ကို အေကာင္မေဖာ္ႏိုင္တာတို႔ေၾကာင့္ သူ႔ကိုရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ဖို႔ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ တာလို႔သိရပါတယ္။ ထုတ္ပယ္လိုက္တဲ့၀န္ႀကီး(၂)ဦးကို ျပန္ၿပီးခန္႔အပ္ဖို႔ လာမယ့္တစ္လအတြင္း အီရန္သမၼတ“ဟတ္ဆန္ ႐ိုဟာ နီ”က အမည္စာရင္းတင္သြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုၾသဂုတ္လအစပိုင္းမွာ အီရန္ႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ပိတ္ဆို႔မႈေတြထပ္ လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အီရန္ရဲ႕စီးပြားေရးမတည္ၿငိမ္ျဖစ္ေနပါတယ္။

 

 

Related News