ယာယီသမၼတလို႔သူ႔ကိုယ္သူေျပာထားတဲ့ဗင္နီဇြဲလားအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဂ်ဴအန္ ဂိြဳက္ဒိုေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ေတြအတြက္ ဗင္နီဇြဲလားသမၼတနီကိုလပ္စ္ မာဒူ႐ိုကအခုႏွစ္ထဲမွာလႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာေတြအတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၂)ရက္ကအဆိုျပဳခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာက်င္းပဖို႔ ေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ သူ႔ကိုေထာက္ခံသူေတြကိုေျပာတဲ့မိန္႔ခြန္းမွာမာဒူ႐ိုကထည့္သြင္းေျပာခဲ့တာပါ။ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြကို (၂၀၂၀)ျပည့္ႏွစ္မွက်င္းပဖို႔ စီစဥ္ထားတာပါ။လႊတ္ေတာ္ကလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဂိြဳက္ဒိုကို ၿပီးခဲ့တဲ့ဇန္န၀ါရီ(၂၃)ရက္မွာ ၾကားျဖတ္သမၼတအျဖစ္ တရား၀င္ေၾကညာခဲ့တာဟာမာဒူ႐ိုရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ တိုက္႐ိုက္စိန္ေခၚမႈျဖစ္လာခဲ့ၿပီးဂိြဳက္ဒိုကိုေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြကသမၼတအျဖစ္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂိြဳက္ဒိုကအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြကိုမအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ေသးသလိုေန႔စဥ္အစိုးရလုပ္ငန္းေတြကိုလည္းမလုပ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ ဗင္နီဇြဲလားဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရသမၼတေနရာလစ္လပ္ေနရင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ယူရပါတယ္။

 

 

Related News