အလြန္အကၽြံငါးဖမ္းတာလိုလူသားေတြရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြ၊ ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာတာနဲ႔ ညစ္ညမ္းလာတာေတြဟာ သမုဒၵရာေတြကို ျပန္ ျပဳျပင္လို႔မရတဲ့ထိခိုက္မႈေတြ႐ွိခဲ့တယ္လို႔ စေနေန႔မွာက်ေရာက္ခဲ့တဲ့ကမာၻ႔သမုဒၵရာမ်ားေန႔မွာ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကသတိေပးခဲ့ပါ တယ္။ ေရနံေတြ၊ ႏြံေတြ၊ အညစ္အေၾကးေတြနဲ႔ တျခားအမႈိက္ေတြနဲ႔ ဓာတုပစၥည္း ေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္ေတြကတည္းကပင္ လယ္ေတြထဲစီး၀င္ခဲ့ၿပီး အေျခခံအက်ဆံုးသတၱ၀ါေတြကို ထိခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာတိုးတက္မႈေတြကသမုဒၵရာေတြ ကိုထိခိုက္ေစခဲ့ေပမဲ့ ေခတ္မီနည္းပညာေတြ ကေတာ့ ထိခိုက္မႈေတြကိုေလ့လာဖို႔ သိပၸံပညာ႐ွင္ေတြကိုကူညီခဲ့ပါတယ္။ ညစ္ ညမ္းမႈေတြ၊ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈေတြနဲ႔ ကာဘြန္ပမာဏျမင့္တက္မႈေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈေတြ႐ွိေနခ်ိန္မွာအလြန္အကၽြံ ငါးဖမ္းမႈကလည္းသမုဒၵရာရဲ႕ ေဂဟစနစ္ကို ထိခိုက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ေရ႐ွည္တည္ၿမဲတဲ့စီမံခန္႔ခြဲမႈမ႐ွိရင္ ငါးလုပ္ငန္းေတြေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ၿပီး တစ္ကမာၻလံုးမွာအစားအစာအၾကပ္အတည္းေတြ႔ႏိုင္တယ္လို႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေရးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔က သတိေပးပါတယ္။

 

 

Related News