လစ္သူေယးနီးယားသမၼတသစ္အျဖစ္ ဂီတာနက္စ္ေနာဆီဒါ ဟာဇူလိုင္(၁၂)ရက္မွာက်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုၿပီး သမၼတသက္တမ္း (၅)ႏွစ္အတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ လစ္သူေယးနွီးယားသမၼတသစ္ ဂီတာနက္စ္ ေနာဆီဒါ ဟာလႊတ္ေတာ္မွာဇူလိုင္(၁၂)ရက္က က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေနာဆီဒါဟာ အသက္(၅၅)ႏွစ္႐ွိၿပီျဖစ္ၿပီး ဘဏ္ေလ့လာဆန္းစစ္သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၀င္ေငြနဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာမညီမွ်မႈကို ေျဖ႐ွင္းဖို႔၊ ပညာေရးအားေကာင္းဖို႔နဲ႔ ဥေရာပ၊ အတၱလႏၱိတ္ေပါင္းစည္းမႈကိုေဆာင္႐ြက္မယ္လို႔ ကတိျပဳထားပါတယ္။ လစ္သူေယး နီးယားႏိုင္ငံက အရင္ထက္ပိုေအာင္ျမင္ေနၿပီး သာယာ၀ေျပာတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ေပမဲ့ လူမႈေရးမညီမွ်မႈကပ်ံ႕ႏွံ႕ေနတယ္လို႔ ေနာဆီဒါ ကေျပာပါတယ္။ ၀င္ေငြနည္းပါးမႈနဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာမညီမွ်မႈ၊ ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ(GDP)ကေနရလာတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္၀င္ေငြကို (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းကေန (၃၅)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိတိုးတက္ေစဖို႔၊ (EU)ရန္ပံုေငြကိုအက်ိဳး႐ွိ႐ွိအသံုးျပဳဖို႔ စတာေတြကို ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္လို႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္မွာကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။ သူရဲ႕ဦးစားေပးအစီအစဥ္ေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပညာေရး အရည္အေသြး တိုးတက္လာေအာင္ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္လုိ႔လည္းေျပာပါတယ္။ အဲဒီတာ၀န္ေတြကိုေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ႐ွာေဖြဖို႔ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀ါဒအေနနဲ႔ ဥေရာပ၊ အတၱလႏၱိတ္တိတ္ေပါင္းစည္းမႈနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ဆက္ဆံဖို႔ကို လည္းအေလးေပးေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News