ျပီးခဲ႔တဲ႔ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာနွစ္အတြင္း နုိင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈဟာ အရင္နွစ္(၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဘ႑ာနွစ္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အေမရိကန္ဒၚလာ သန္း ၉၀၀ ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားတယ္လုိ႕ ၾသဂုတ္လ(၂၄)ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ျမန္မာနုိင္ငံရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာနွစ္အတြင္း ျမန္မာနုိင္ငံရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈေကာ္မရွင္အေနနဲ႔  နုိင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈက႑ ၉ ခုအတြက္ လုပ္ငန္း(၂၂၂)ခုကုိခြင္႔ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးခဲ႔ျပီး ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄ဒသမ၇၇၈)ဘီလီယံကုိ ခြင္႔ျပဳခဲ႔ပါတယ္။

ခြင္႔ျပဳခဲ႔တဲ႔ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈအျပင္ ေဆာင္ရြက္ဆဲရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈလုပ္ငန္း (၈၂)ခုက ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၀ဒသမ၉၄)ဘီလီယံတုိးျမွင္႔တာကုိလည္း ခြင္႔ျပဳခဲ႔တာေၾကာင္႕ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာနွစ္အတြင္း နုိင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈပမာဏဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ( ၅ဒသမ၇၁၈)ဘီလီယံအထိ ရွိတယ္လုိ႔ ျမန္မာနုိင္ငံရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာပါတယ္။၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာနွစ္အတြင္း နုိင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈပမာဏဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဒသမ ၇၁၈ဘီလီယံသာ ရွိခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာနွစ္က နုိင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၆၄၉ ဘီလီယံရွိခဲ႔တာေၾကာင္႕ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၉၀၀ခန္႔ ေလ်ာ႔ နည္းသြားခဲ႔တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈပမာဏအားျဖင္႕ေလ်ာ႔နည္းသြားခဲ႔ေပမဲ႔ ရင္းနွိီးျမႇဳပ္နွံမႈျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ နုိင္ငံအေရအတြက္ဟာ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာနွစ္အတြင္း ၂၈နုိင္ငံအထိ ရွိခဲ႔တာေၾကာင့္ ယခင္ဘ႑ာနွစ္ထက္ ၃နုိင္ငံတုိးတက္လာခဲ႔ၿပီး ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံတဲ႔ လုပ္ငန္းအေနနဲ႔လဲ၈၄ခု အထိတုိးတက္လာခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာနွစ္အတြင္း နုိင္ငံျခားရင္းနွီး ျမွုဳပ္နွံမႈေတြထဲမွာ စက္မႈက႑အတြက္ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈကအမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ႔ျပီး ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈအားလုံးရဲ႕ ၃၀ဒသမ၉၄ရာခုိင္နႈန္းရွိခဲ႔ကာ အိမ္ရာအေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈက႑က ၂၂ဒသမ၀၇ရာခုိင္နႈန္းအထိ ရွိခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာနွစ္အတြင္း ခြင္႔ျပဳခဲ႔တဲ႔ နုိင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈေတြထဲမွာ တရုတ္နုိင္ငံကုိ ခြင္႕ျပဳခဲ႔တာဟာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ႔ျပီး နယ္သာလန္နုိင္ငံ၊ ဂ်ပန္နုိင္ငံ၊ ကုိရီးယားသမၼတနုိင္ငံ၊ ယူနုိက္တက္ကင္းဒမ္းနုိင္ငံနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတုိ႔ကုိ အမ်ားဆုံးခြင္႕ျပဳခဲ ာလုိ႔ ျမန္မာနုိင္ငံရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာၾကားပါတယ္။

 

 

 

Related News