ျမန္မာႏုိင္ငံကေန တင္ပို႕ေနတဲ့ ငါးေတြကို ေကာင္းမြန္ေသာ ေမြးျမဴေရးက်င့္စဥ္ (GAqP) နဲ႕ ေမြးျမဴမွသာ ႏုိင္ငံထဲ တင္သြင္းေစလိုေၾကာင္း ျပည္ပႏုိင္ငံေတြက ေတာင္းဆိုေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ေကာင္းမြန္ေသာ ေမြးျမဴေရးက်င့္စဥ္ (GAqP) ဆိုတာက ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ ေမြးျမဴရတာျဖစ္ျပီး အစားအစာေဘးကင္းေရးကို ဦးစားေပးေမြးျမဴတဲ့ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အစားအစာေဘးကင္းေရးကို ဂရုစိုက္လာတဲ့ ျပည္ပႏုိင္ငံၾကီးေတြကလည္း သူတို႕ႏုိင္ငံထံ တင္သြင္းေနတဲ့ ေရထြက္ကုန္ငါးေတြကို GAqP စနစ္နဲ႕ ေမြးျမဴမွသာ လက္ခံ စားသံုးလိုေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေနၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။ အာဆီယံႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕မွာ ေကာင္းမြန္ေသာ ေမြးျမဴေရးက်င့္စဥ္ (GAqP) ကို က်င့္သံုးေနေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ အျပည့္အဝက်င့္သံုးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြက GAqP က်င့္စဥ္နဲ႕အညီ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္တဲ့ငါးေတြကိုသာ ဝယ္လိုအားေကာင္းျပီး ေစ်းေကာင္းေပးဝယ္လာတာေၾကာင့္  ျမန္မာႏုိင္ငံက ငါးေမြးကန္ေတြကို ေကာင္းမြန္ေသာ ေမြးျမဴေရက်င့္စဥ္နဲ႕ ေျပာင္းလဲေမြးျမဴဖို႕ လိုအပ္လာျပီျဖစ္ပါတယ္။ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနကေတာ့ ေမြးျမဴေရးေတာင္သူေတြကို (GAqP)က်င့္စဥ္နဲ႕ ေမြးျမဴတတ္လာေစဖို႕ သင္တန္းေတြကို ကြင္းဆင္းပို႕ခ်ေပးေနျပီျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ျပည္တြင္းမွာ လက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့စနစ္အရ ငါးေမြးကန္မွာ ေရသြင္း၊ေရထုတ္စနစ္ကို ေျမာင္းတစ္ခုတည္းအသံုးျပဳတာေတြကေနတစ္ဆင့္ ငါးေရာဂါေတြျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေနပါတယ္။

ဒီလို အရည္အေသြးမမီတဲ့ ငါးေတြကို ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေနရင္ ျပည္ပက ဝယ္လိုအားလည္း က်ဆင္းႏိုင္ဖြယ္ရွိႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက (GAqP) အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရယူလိုတဲ့ ငါးေမြးကန္ေတြကုိ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေပးေနျပီး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖို႕ တုိက္တြန္းေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ ေကာင္းမြန္ေသာေမြးျမဴေရးက်င့္စဥ္ (GAqP)က အစားအစာေဘးကင္္းလံုျခံဳေရးအျပင္ ငါးေမြးျမဴထုတ္လုပ္တဲ့ အဆင့္တိုင္းမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေစဖို႕ ထိန္းသိမ္းေမြးျမဴတဲ့စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။  ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ (GAqP) စနစ္ကို က်င့္သံုးဖို႕ (၂၀၁၁) ခုႏွစ္ကတည္းက အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News