ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈမ်ားျမႇင့္တင္ဖို႔ရည္ရြယ္ျပီး ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံခ်က္ကုိ ဇြန္လ(၂၆)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ျမန္မာနုိင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း(MIPP)ကုိ အေထာက္အကူျပဳေစဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈျမႇင့္တင္ေရးစီမံခ်က္ ေရးဆြဲခဲ႔တာပါ။ ယခုစီမံခ်က္ကုိ စက္မႈဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ မူ၀ါဒမ်ား ခုိင္မာေစရန္၊ ျပည္တြင္းနဲ႔ နုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျမႇင့္တင္ဖိို႔နဲ႔ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈမ်ားကို တုိးျမႇင့္ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲခဲ့တာလုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ နုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာပါတယ္။

ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈျမႇင့္တင္ေရးစီမံခ်က္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ နုိင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ(JICA)တို႔က ပူးေပါင္းေရးဆြဲခဲ႔တာပါ။ အဆုိပါစီမံကိန္းကုိ အခ်ိန္ကာလ(၅)ႏွစ္သတ္မွတ္ထားျပီး အပုိင္းနွစ္ပုိင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ဒါ႔အျပင္ အဆိုပါစီမံခ်က္နဲ႔အတူ  ျမန္မာနုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း(MIPP)ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ရာမွာ လြယ္ကူေစေရးအတြက္  ယခုနွစ္၊ ေမလ(၂၂)ရက္က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ႔တဲ႔ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ ေစေရးေကာ္မတီ(IPC)ကုိလဲ မိတ္ဆက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာနုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း(MIPP)ကုိ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ(JICA)တုိ႔ ပူးေပါင္းျပီး၂၀၁၆ ခုနွစ္က ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News