ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Kanazawa (ကနာဇ၀ါ) University မွ ပါေမာကၡမ်ားက ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္မွာ ကာယႏွင့္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး ပညာရပ္ကို ၾသဂုတ္လ (၃၁)ရက္က ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္မွာ လာေရာက္သင္တန္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ပညာေရးတကၠသိုလ္မွာ ကာယပညာနဲ႔ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးဌာနကုိဖြင့္လွစ္ၿပီး ေက်ာင္းရဲ႕ သင္ရိုးတစ္ခုအေနနဲ႔ သင္ၾကားေပးေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဒီလိုသင္ၾကားမႈမွာ ပထမႏွစ္မွ ဒုတိယႏွစ္အထိ အေျခခံေလ့က်င့္ခန္းနဲ႔ အားကစားနည္းကိုသင္ၾကားေပးေနၿပီး တတိယႏွစ္မွာ သင္ၾကားမႈအထူးျပဳဘာသာရပ္အျဖစ္ ကာယပညာကိုသင္ၾကားေပးေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Kanazawa University အေနနဲ႔ ေတာ့ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနကိုခ်ိတ္ဆက္ၿပီး  လာေရာက္သင္တန္းပို႔ခ်ေပးတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေက်ာင္းပညာေရးမွာ ကာယပညာနဲ႔ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ ဆရာ၊ဆရာမေလာင္းေတြျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြကို သင္တန္းေပးျခင္းျဖင့္ အေထာက္အပံ့ေတြရရွိဖို႔ကိုေမ်ွာ္လင့္တယ္လို႔ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ကေျပာပါတယ္။Kanazawa University အေနနဲ႔ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘ၀၊ ကိုယ္ခႏၶာဖြံ႔ျဖိဳးမႈစစ္တမ္းေတြကိုလည္း ျပန္လည္မ်ွေ၀ေပးခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္မွာ ကာယပညာဘာသာရပ္ကို အထူးျပဳယူတဲ့ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ (၁၀)ဂဏန္းသာရွိေနေသးတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News