ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲရံုမွဴး၊ဒုမဲရံုမွဴး၊မဲရံုအဖြဲ႕၀င္ေတြကို လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ရွိ အ.လ.က (၁) မွာ မတ္လ(၁၈)ရက္မွ (၂၀)ရက္အထိ (၃)ရက္ၾကာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္သင္းတန္းေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲအတြက္လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္သင္တန္းေပးတာေတြကို ေဖေဖာ္၀ါရီလကတည္းက ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေၾကာင္း သင္တန္းေပးခဲ့သလို လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ စာအုပ္ေတြလည္းေပးခဲ့ပါတယ္။သင္တန္းတက္ျပီးသူေတြက ျမိဳ႕နယ္နဲ႕ေက်းရြာအုပ္စုေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ သင္တန္းျပန္ျပီးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္မွာေတာ့ မဲရံုမွဴး၊ဒုမဲရံုမွဴးနဲ႕ေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႕၀င္ေတြ မ်ားျပားတာေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္သင္တန္းမေပးႏိုင္ေတာ့ဘဲ ခရိုင္(၄)ခရိုင္မွာရွိတဲ့ နည္းျပေတြကိုသာ သင္တန္းေပးႏိုင္ခဲ့ျပီး နည္းျပေတြကတစ္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ သင္တန္းေတြေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ သင္တန္းေပးတာေတြကို မတ္လ(၁၇)ရက္ကေန(၂၂)အထိ ျမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ေပးဖို႕အတြက္ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္မွာ လူဦးေရမ်ားျပားျပီး မဲရံုေပါင္း(၂၄၄)ရံုရွိတာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူသိရိွေအာင္ သင္တန္ေပးတာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါ၀င္မယ့္ ဆရာ၊ဆရာမေတြနဲ႕ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စုေတြကို ျပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၀)ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူေတြကို ျပန္လည္တာ၀န္ေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္(၃၃)ျမိဳ႕နယ္မွာ ရပ္ကြက္ေပါင္း(၆၁၃)ရပ္ကြက္၊မဲရံုေပါင္း(၂၈၇၉)ရံု၊တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မယ့္၀န္ထမ္းေပါင္း( ၂၈၇၉၀)ဦးနဲ႕ ဆႏၵမဲေပးမယ့္သူ(၃.၄)သန္းနီးပါးရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News