(၂၀၁၉) ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ေတြကိုျဖည့္စြက္ရာမွာ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔မွ ထုတ္ေပးထားတဲ့ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ေသခ်ာဖတ္ရူရန္လုိအပ္တယ္လို႔ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ သိရပါတယ္။(၂၀၁၉) ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ေတြကုိ တစ္ႏိုင္လံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ဇြန္လ (၂၄)ရက္မွ သက္ဆိုင္ရာ စာစစ္ဌာနအသီးသီးမွာ ထုတ္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ေတြကို ျဖည့္စြက္ရာမွာ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မွ ထုတ္ေ၀ေပးထားတဲ့ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ကိုေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ေသခ်ာဖတ္ၾကည့္ျပီးမွ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္မွာ မိမိတို႔တက္ခ်င္တဲ့ တကၠသိုလ္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာေရြးခ်ယ္ၾကရန္ လိုအပ္တယ္လို႔ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚသန္းသန္း၀င္းက ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္တင္သြင္းရမယ့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံအိတ္ကို ေျပာင္းလဲထားျပီး ေလွ်ာက္လႊာအိတ္ေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ တကၠသိုလ္ေတြကို ေလွ်ာက္ထားလိုပါက  အသစ္ေျပာင္းလဲထားတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာ အိတ္နဲ႔ ေလွ်ာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္လႊာအိတ္မွာေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွတဲ့ သစ္ေတာတကၠသိုလ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ စတဲ့တကၠသိုလ္ေတြကိုေတာ့ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြမွ ေခၚယူမွာျဖစ္ျပီး အဆိုပါ တကၠသိုလ္ေတြက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ေတြနဲ႔သာ တကၠသိုလ္ေတြကို ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီနွစ္မွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ တကၠသိုလ္ေတြကို ေလွ်ာက္ထားရာမွာ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က ထုတ္ေပးတဲ့ ကဒ္ျပားတစ္ခုတည္းနဲ႔ပဲ တိုက္ရိုက္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရမည့္ တကၠသိုလ္ (၁၄)ခုနဲ႔ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔မွ  ေရြးခ်ယ္ေပးတဲ့့ တကၠသိုလ္ေတြကို ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ျပီး ဒီကဒ္ျပားတည္းမွာပဲ တကၠသိုလ္ေတြကို ဦးစားေပးေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္တယ္လို႔ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚသန္းသန္း၀င္းက ေျပာပါတယ္။တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ေတြကို တင္သြင္းရမွာလည္း ေန႔သင္တန္းနဲ႔ အေ၀းသင္သင္တန္းဆိုျပီး တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာအိတ္ေပၚမွာ ထင္ရွာစြာေရးသားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ေတြကို သီးျခားတကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ေတြျဖစ္တဲ့ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ တိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထားရမည့္ တကၠသိုလ္(၁၄)ခုနဲ႔ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ေတြျဖစ္တဲ့ တိုင္းေဒသၾကီး ျပည္နယ္အသီးသီးရိွ တကၠသိုလ္ (၂၃)ခုကို ဇြန္လ(၂၄)ရက္မွ ဇူလိုင္လ(၂၃)ရက္ထိ သတ္မွတ္ရက္ထက္ေနာက္မက်ဘဲ  တင္သြင္းရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News