လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း(ရန္ကုန္)မွ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင္ႏွစ္ကစၿပီး  Grade- 5 တက္ေရာက္မည့္ သူေတြကိုအစိုးရေက်ာင္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္သင္ၾကားေနပါတယ္။လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း(ရန္ကုန္)ကို (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ ဇြန္လက စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အသက္(၆)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္အတြင္းက်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး နားမၾကားတဲ့ကေလးေတြကို လက္ခံသင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း(ရန္ကုန္)မွာ KG တန္းမွ Grade-4 အထိသာရွိၿပီး Grade-4 ေအာင္ၿပီးသူေတြကို Grade-5 တက္ေရာက္ဖို႔ အခု(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ပညာသင္ႏွစ္ကစၿပီး တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း အမွတ္(၁၁)နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

Grade-5 တက္ေရာက္ေနတဲ့ကေလးေတြကို ေက်ာင္းျပင္ပခ်ိန္မွာ နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း(ရန္ကုန္)က ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြက လက္သေကၤတျပဘာသာနဲ႔ျပန္လည္ သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း(ရန္ကုန္)မွာ လက္ရွိ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြဟာ အစိုးရေက်ာင္းေတြမွာ လက္သေကၤတျပဘာသာနဲ႔ သင္ၾကားမႈမရွိတာေၾကာင့္အခက္အခဲျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အခုတက္ေရာက္ေနတဲ့ နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း(ရန္ကုန္)မွာ Grade-5 ကို ဖြင့္ေစခ်င္ၿပီး မဖြင့္ျဖစ္ပါက လက္သေကၤတျပဘာသာနဲ႔သင္ၾကားေပးတဲ့ မႏၱေလးနားမၾကားေက်ာင္းမွာတက္ေရာက္ဖို႔ ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ပညာႏွစ္မွာ နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း (ရန္ကုန္)မွာ အေဆာင္ေနေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အေယာက္ (၈၀)နဲ႔ ေန႔သြားညျပန္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ(၃၃)ဦးစုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ(၁၁၃) တက္ေရာက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ နားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားေက်ာင္း(ရန္ကုန္)ရဲ႕ အေျခခံပညာ မႈလတန္းအဆင့္မွာ ျမန္မာလက္သေကၤတ၊ လက္စာလံုးေပါင္း၊ ႏႈတ္ဖတ္စကားေျပာနဲ႔ အသံထြက္ေလ့က်င့္ျခင္းတို႔ကို သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News