ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္နဲ႔ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံရွိ  Okayama University (အိုကာယာမ)က  ဦးစီးျပီး ဆရာ/ဆရာမေတြရဲ႕ ပညာသင္ၾကားမႈ အရည္အေသြးျမင့္မားေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈကို ဇူလိုင္လ(၉)ရက္မွ (၁၁)ရက္ထိ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ စုေ၀းခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာစာသင္ၾကားေပးေနတဲ႔ ဆရာဆရာမေတြအျပင္  ဆရာျဖစ္သင္တန္းမွ ဆရာ/ဆရာမေတြ စာသင္နည္းစနစ္ေတြ တိုးတက္လာေစဖို႕၊တျခားေသာႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ပညာသင္စနစ္ေတြကိုသိရွိေစဖို႔ ၊ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ႔ ပညာေရးစနစ္ဖြ႔ံျဖိဳးလာေစဖို႔ အျပင္ စာသင္ၾကားရာမွာ လိုအပ္တဲ့အပိုင္းေတြကို အခ်င္းခ်င္းျဖည္႔စြက္ေထာက္ျပႏိုင္ေစဖို႔စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ေဆြးေႏြးပဲြမွာေတာ့ ျပည္တြင္းက ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္၊ ပညာေရးေကာလိပ္အျပင္  ဂ်ပန္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မြန္ဂိုးလီးယား၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတုိ႕ရွိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ/ဆရာမေတြနဲ႔ ပညာရပ္ဆိုင္ရာဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ပေရာဂ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ေဆြးေႏြးပဲြကို ဇူလိုင္လ(၉)ရက္မွ (၁၁)ရက္ထိ (၃)ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာတဲ့ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားက ယခင္ႏွစ္ရဲ႕ Report မ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ဆရာဆရာမေတြရဲ႕ အရည္အေသြးျမင့္မားေရးအတြက္ ပေရာဂ်က္မ်ားေရးဆဲြျခင္းနဲ႔ ဘာသာရပ္အလိုက္ စာတမ္းမ်ားဖတ္ၾကားျခင္း နဲ႕ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ကို လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းတို႕ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News