တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရိွတဲ့ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြရဲ႕စာသင္ၾကားမႈအခ်ိန္ကို ဇူလိုင္လ(၁)ရက္မွာ စတင္ ေျပာင္းလဲခဲ့တာျဖစ္ျပီး လက္ရိွမွာလည္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ စာသင္ခ်ိန္ေတြကို တိုးျမႇင့္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာနွစ္ခ်ိန္တက္ရတဲ့အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြနဲ႔ တစ္ၾကိမ္တက္ရတဲ့ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြဆိုျပီး ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ေတြကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားတာေတြရိွပါတယ္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာေတာ့ အရင္က စာသင္ခ်ိန္ကို ဘာသာရပ္တစ္ခုကို (၄၅)မိနစ္နဲ႔ (၇)ခ်ိန္သင္ၾကားရတာျဖစ္ျပီး အသစ္ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ စာသင္ခ်ိန္မွာေတာ့ စာသင္ခ်ိန္ကို ဘာသာရပ္တစ္ခုကို (၄၅)မိနစ္နဲ႔ (၈)ခ်ိန္ေျပာင္းလဲသင္ၾကားရတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုလို စာသင္ခ်ိန္ေတြကို ေျပာင္းလဲ လုိက္တာက စာရိတၱႏွင့္ေလာကနီတိ ဘာသာရပ္၊ သက္ေမြးပညာ/ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဘာသာရပ္၊ ကာယပညာဘာသာရပ္ေတြကို အဓိကထားျပီး သင္ၾကားေပးရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုလို စာသင္ခ်ိန္ေတြကို တိုးျမႇင့္လိုက္တာက ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ပညာေရးစနစ္သစ္မွာ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြကို စာခ်ည္းသင္ၾကားေပးေနတာမဟုတ္ပဲ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြကို အားကစားပိုင္းနဲ႔ သိသင့္တဲ့ ဗဟုသုတအပိုင္းေတြကို သိရိွေစဖို႔ အခုလို ေျပာင္းလဲလိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

အသစ္ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ ပညာေရးစနစ္သစ္မွာေတာ့ ဆရာ/ဆရာမ ဗဟိုျပဳသင္ၾကားနည္းစနစ္မဟုတ္ပဲ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ ေတြကို ဗဟိုျပဳသင္ၾကားတဲ့ နည္းစနစ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ Grade-3 ႏွင့္ Grade -6 သင္ရိုးညႊန္း တန္းေတြကို ေျပာင္းလဲသင္ၾကားေနတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News