၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲရဲ႕ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အေျဖလႊာရမွတ္မ်ားေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနၿပီး ရမွတ္မ်ားကို ျပန္လည္ စိစစ္လိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနကို အေျဖလႊာျပန္လည္ စစ္ေဆးေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ယခုႏွစ္အတြက္ အေျဖလႊာ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းေတြကိုေတာ့ အမွတ္စာရင္းစတင္ထုတ္ေပးၿပီးတဲ႔ (၂)ပတ္အၾကာထဲက ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ အေျဖလႊာျပန္လည္စစ္ေဆးလိုျခင္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ၾကီးေတြနဲ႔ညိႈႏိႈင္းၿပီး ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္ လို႔သိရပါတယ္။ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အေျဖလႊာရမွတ္မ်ားေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနလို႔ ျပန္စိစစ္ခ်င္ေနသူေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနရဲ႕ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ရံုးအမွတ္-၅၂ နဲ႔ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ  ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ ဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္ရံုးခြဲ)တို႔မွာ ကာယကံရွင္၊မိဘအုပ္ထိန္းသူ နဲ႔အတူလာေရာက္ကာ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ ျဖည့္စြက္ၿပီး စစ္ေဆးခေပးသြင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။အေျဖလႊာျပန္လည္စစ္ေဆးရာမွာ မိမိျပန္လည္စစ္ေဆးခ်င္တဲ႔ ဘာသာရပ္အလိုက္ တစ္ဘာသာကို ေငြက်ပ္(၂၅၀၀၀) ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္လည္စစ္ေဆးၿပီးတဲ႔ အေျဖလႊာေတြမွာ မွားယြင္းမႈတစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ႔ရင္ အမွတ္စာရင္းျပင္ဆင္ျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ေအာင္စာရင္းကို ျပင္ဆင္ျခင္း ေတြအထိ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။၂၀၁၉ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲရဲ႕ အေျဖလႊာျပန္လည္စစ္ေဆးဖို႔အတြက္ ေလွ်ာက္ထားရာမွာ ဇူလိုင္လ(၁၇)ရက္အထိ ကို အေယာက္(၆၀၀)ေက်ာ္ရွိခဲ့တယ္လို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

 

 

Related News