ျမန္မာႏိုင္ငံအာမခံအသင္းမွ က်န္းမာေရးအာမခံအမ်ိဳးအစားအသစ္(၃)မ်ိဳးကို ဇန္န၀ါရီလ(၂၉)ရက္က ကုန္သည္လမ္းရွိ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွာမိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။အခုမိတ္ဆက္ခဲ့တဲ့ က်န္းမာေရးအာမခံအမ်ိဳးအစားအသစ္(၃)မ်ိဳးကေတာ့ လူထုအေျချပဳက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအာမခံ၊ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါကုသမႈအာမခံ၊ က်န္းမာေရးအာမခံစတဲ့ အာမခံအမ်ိဳးအစားေတြ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်န္းမာေရးအာမခံကို(၂၀၁၅)ခုႏွစ္က စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ပရီမီယံ ႏႈန္းထားျမင့္တဲ့အျပင္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သိရွိမႈနည္းပါး ေနေသးတာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအာမခံ၀ယ္ယူသူ တစ္ေထာင္ေက်ာ္သာရွိတဲ့အတြက္ နည္းပါးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အာမခံလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ရဲ႕လမ္းညႊန္ခ်က္အရ အေျခခံက်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို သက္သာတဲ့ ပရီမီယံႏႈန္းထားေတြနဲ႔ အေျခခံလူတန္းစားျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ၀ယ္ယူႏိုင္ဖို႔အတြက္  က်န္းမာေရးအာမခံ အမ်ိဳးအစားအသစ္(၃)မ်ိဳးကို ထပ္မံေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအာမခံအသင္းမွ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစႏၵာဦးက ေျပာပါတယ္။ 

က်န္းမာေရးအာမခံအမ်ိဳးအစားအသစ္(၃)မ်ိဳးမွာအာမခံထားရွိသူေတြကို အသက္(၆)ႏွစ္မွ (၇၅)ႏွစ္ အထိသတ္မွတ္ထားၿပီး အာမခံအကာအကြယ္ေတြနဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြကိုေတာ့ ၀ယ္ယူထားတဲ့အာမခံအမ်ိဳးအစားအလိုက္ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး အာမခံသက္တမ္းကိုေတာ့ ပရီမီယံႏႈန္းထားေပးသြင္းၿပီး ေန႔မွစၿပီး (၁)ႏွစ္အတြင္းအက်ံဳး၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။က်န္းမာေရးအာမခံအမ်ိဳးအစားအသစ္(၃)မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ လူထုအေျချပဳက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအာမခံ၊ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါ ကုသမႈအာမခံ၊ က်န္းမာေရးအာမခံေတြကို လာမယ့္ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁)ရက္မွစၿပီး အာမခံကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြမွာ၀ယ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 

Related News