လူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔(ရန္ကုန္)မွၾကီးမွဴးျပိီး နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေမွာ္ဘီ)မွာ အေရးေပၚအသက္ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၉)သင္တန္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေမွာ္ဘီ)မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါတယ္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေမွာ္ဘီ)လူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ မွ(ရန္ကုန္တိုင္း)ၾကီးမွဴးျပိီးက်င္းပဖြင့္လွစ္တဲ့ လူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(YRO)မွအေရးေပၚအသက္ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ သင္တန္းကိုျပဳလုပ္တာက   အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေက်ာင္းသားေတြကို  အသိပညာေပးခ်င္တဲ့အတြက္ အခုလိုျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ အေရးေပၚအသက္ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈသင္တန္းမွာ ေတာ့ရန္ကုန္တု္ိင္းေဒသၾကီးမွာရွိတဲ့ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအသင္းမ်ား ၊ ရွင္သန္ကယ္ဆယ္ေရးပရဟိတအသင္း ၊  ထာ၀ရအလင္းတန္းပရဟိတအသင္း ၊ ျပည္ပပရဟိတ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေမွာ္ဘီ)က ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ၊ ကင္းေထာက္လူငယ္မ်ား စုစုေပါင္းအေယာက္(၈၀)ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အေရးေပၚအသက္ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈသင္တန္းမွာသင္ၾကားေပးတဲ့ သင္တန္းေတြ႔ ကေတာ့အေျခခံနည္းစနစ္မ်ား ၊ လူနာသယ္ေဆာင္နည္းမ်ား ၊ အေရးေပၚအသက္ကယ္ဆယ္ေရး(၆)ခ်က္နွင့္ဇီ၀လကၡဏာမ်ား ၊ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္နည္းမ်ား ၊ အရိုးက်ိဳးျခင္းနွင့္စည္းျခင္း ၊ ေသြးထြက္ျခင္းနွင့္ေသြးလန္႔ ျခင္းမ်ား စတဲ့သင္တန္းေတြကို သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေမွာ္ဘီ) လူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ (ရန္ကုန္တိုင္း)မွၾကီးမွဴးျပိီး ဖြင့္လွစ္တဲ့ လူမႈကူညီ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(YRO)မွ သင္ၾကားပို႔ခ်တဲ့  ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္သင္တန္းကိုေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁)ရက္မွ(၅)ရက္ အထိသင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ျပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၆)ရက္ မွာေတာ့ လက္ေတြ႔စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္းမ်ား နွင့္သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားကို ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သြားမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းလူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရးအသင္းကိုေတာ့(၂၀၁၆)ခုနွစ္ကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News