အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းတဲ့မသန္စြမ္းေတြအတြက္ ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွာ အေၾကာျပင္အႏွိပ္ပညာ သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။မသန္စြမ္းအမ်ိဳးအစားထဲမွာတစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းသူေတြအတြက္ ၾကည့္ျမင့္တိုင္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွာ အေၾကာျပင္အႏွိပ္ပညာရပ္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အေၾကာျပင္ဆရာေတြက သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းတဲ့မသန္စြမ္းေတြအတြက္ အၾကာျပင္အႏွိပ္ပညာရပ္ကို သင္ၾကားရတဲ့အတြက္ မိမိတို႕ဘ၀အတြက္ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ရရိွမွာျဖစ္သလို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြလည္း ရရိွမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းနွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ Japan Heart တို႕က ပူးေပါင္းျပီး အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းတဲ့ မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ အေၾကာျပင္အႏွိပ္ပညာရပ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိရာမွာ တစ္ႏွစ္သင္ၾကားေပးတဲ့ ရက္ရွည္သင္တန္းေတြရိွသလို ႏွစ္ရက္တာသင္ၾကားေပးတဲ့ ရက္တိုသင္တန္းေတြရိွတယ္လို႔ လည္းသိရပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Japan Heart အေနနဲ႕ အခုလို အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းတဲ့ မသန္စြမ္းေတြကို အေၾကာျပင္ အႏွိပ္ပညာရပ္သင္ၾကားရမွာ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းတဲ့ မသန္စြမ္းေတြကို သင္ၾကားရတဲ့အတြက္ အခ်ိန္ပိုၾကာျမင့္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒါ့ေပမယ့္ အခုလို သင္ၾကားေပးရတဲ့အတြက္ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းတဲ့ မသန္စြမ္းေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရိွတာေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရရိွတယ္လို႔သိရပါတယ္။

မတ္လ (၂၆)ရက္နဲ႕ (၂၇)ရက္ကလည္း  ၾကည့္ျမင့္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေၾကာျပင္အႏွိပ္ပညာရပ္ေတြကို စာေတြ႔၊လက္ေတြ႕ သင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။အခုလို  ၾကည့္ျမင့္တိုင္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း နွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ Japan Heart တို႕က ပူးေပါင္းျပီး ေဆးပညာအေၾကာျပင္အႏွိပ္ပညာရပ္ကို သင္ၾကားေပးတာ (၁၇)အၾကိမ္ေျမာက္ရိွျပီျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News