အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔အေနနဲ႔ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ အလုပ္သမားေတြ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ ပုဂၢလိကေဆးရံုေတြမွာ အတြင္းလူနာအဆင့္ ထိကုသေပးႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔အေနနဲ႔ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ အလုပ္သမားေတြ ရုံးခ်ိန္ျပင္ပက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ပုဂၢလိကေဆးရုံ၊ေဆးခန္း ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈဖူလုံေရး အာမခံအလုပ္သမားေတြ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ပုဂၢလိက ေဆးရံုေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈ (PPS)စနစ္ကုိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအျပင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ျမစ္ႀကီးနား ၊ ေတာင္ႀကီး၊ ၿမိတ္ နဲ႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတုိ႔မွာ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္  PPS စနစ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ပုဂၢလိကေဆးရံုေတြမွာ အတြင္းလူနာအဆင့္ထိ ကုသေပးႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီလို႔လည္း သိရပါတယ္။လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြ ရုံးခ်ိန္ျပင္ပက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ပုဂၢလိကေဆးရုံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာဟာ အာမခံ အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔  ျပင္ပလူနာေဆးကုသမႈေတြမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ေတြအတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေတြကုိ ယခင္ကထက္ အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီ ကုသႏုိင္ေစဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ အာမခံအလုပ္သမားေတြကိုအတြင္း လူနာအထိကုသေပးရာမွာ  နာတာရွည္ေရာဂါမ်ား၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ မီးဖြားျခင္း စတာေတြ ပါ၀င္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြရဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔အေနနဲ႔ အဖဲြ႔ပုိင္ေဆးရုံႀကီး (၃)ရုံ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဆးခန္း (၉၆) ခန္း၊ ဌာနႀကီးေဆးခန္း (၅၆) ခန္း၊ ကဲ၀ဲလ္ေဆးခန္း (၄) ခန္း၊ တုိင္းရင္းေဆးကုခန္း (၁) ခန္း၊ ေရြ႔လ်ားေဆးကုသယာဥ္ (၂) စီး၊ PPS စနစ္ေဆးခန္း(၇)ခန္းတုိ႔နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News