အလွဴရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းလာတဲ့ ေသြးႏွင့္ေသြးပစၥည္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္၊ ျပင္ဆင္၊ သိုေလွာင္ ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ အဆင့္ဆင့္ရဲ႕ အရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းနိုင္ဖို႕အတြက္ ဂ်ပန္နိုင္ငံရဲ႕ နည္းပညာပံ့ပိုးေပးသည့္ အခမ္းအနားကို ေမလ(၃၁)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားေသြးဌာနမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။နည္းပညာအရ အမ်ိဳးသားေသြးဌာနမွာ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးေပးေနတဲ့ စစ္ေဆးမႈမ်ားမွာ ေရာဂါပိုး၀င္ၿပီး (၄)ရက္အၾကာမွာ ေတြ႕နိုင္တဲ့ အထိ အသံုးျပဳနိုင္ေအာင္ နိုင္ငံေတာ္မွ ေသြးအလွဴရွင္တစ္ဦးအတြက္ ေငြက်ပ္ (၂၅၀၀၀)ခန္႔ က်ခံ အသံုးျပဳေပးေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေသြးဌာနအေနနဲ႕ လက္ရွိမွာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ နည္းပညာျပည့္စံုေနပါေသာ္လည္း ေသြးႏွင့္ေသြးပစၥည္းမ်ား ျပင္ဆင္သိုေလွာင္ျဖန္႕ျဖဴးရာမွာ အရည္အေသြးျပည့္မီေရးကို ေဆာင္ရြက္ဖို႕လိုအပ္ေနတဲ့ အတြက္ ယခုု Project မွာ အမ်ိဳးသားေသြးဌာနမွ ျဖန္႕ျဖဴးေပးတဲ့ ေဆးရံုမ်ားမွာ သိမ္းဆည္းတဲ့အဆင့္ထိ အပူခ်ိန္ထိန္းသိမ္းမႈစနစ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္နုိင္တဲ့ နည္းပညာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

ဒီနည္းပညာကို JICA (ျမန္မာ) ႏွင့္ Diado ကုမၸဏီ တို႕က ေထာက္ပံ့ကူညီေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးႏွင့္ေသြးပစၥည္းမ်ားကို ထိေရာက္တဲ့ ကုသမႈျဖစ္ေစဖို႕ ေသြးပစၥည္းတစ္ယူနစ္ခ်င္းစီရဲ႕ လိုအပ္တဲ့ အပူခ်ိန္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ထိန္းသိမ္းနိုင္ဖို႕ အလြန္အေရးႀကီးတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဒီလို အပူခ်ိန္ ထိန္းသိမ္းမႈ စနစ္ခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့ပါက ကုသမႈ မထိေရာက္တဲ့အျပင္ ေသြးပစၥည္းမ်ားဟာ ေရာဂါပိုးကူးစက္ေပါက္ဖြားဖို႕ အလြန္လြယ္ကူတဲ့အတြက္ လူကို အသက္အႏၱရာယ္ကိုပါ ထိခိုက္ေစနိုင္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။(၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြင္းမွာ နိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးအသံုးျပဳမယ့္ ေသြးႏွင့္ေသြးပစၥည္းမ်ားကို ေသြးအလွဴရွင္စုစုေပါင္း (၄၃၈၃၄၆)ဦးေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး (၇၂.၀၄)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေစတနာရွင္ေသြးအလွဴရွင္မ်ား ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News