သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြျဖစ္ပြားလာပါက ထိခုိက္ဆုံးရႈံးမႈေတြေလ်ာ့နည္းေစဖုိ႔အတြက္ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ထားတယ္လုိ႔ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးကေျပာပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ ျဖစ္ပြားလာပါက ထိခုိက္ဆုံးရႈံးမႈအမ်ားဆုံးႏုိင္ငံထဲမွာပါ၀င္ေနျပီး အဆင္သင့္ျဖစ္မႈနည္းပါးတယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး မူ၀ါဒေတြ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေတြကုိေျပာင္းလဲကာသဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ထားတယ္လုိ႔ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ ဟိလ္တန္ဟုိတယ္မွာ ေမလ(၁၀) ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ပထမအၾကိမ္ျမန္မာနုိင္ငံ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင္႕ထိခုိက္ဆုံးရႈံးနုိင္ေျခ ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ထိခုိက္ဆုံးရႈံးနုိင္ေျချပေျမပုံ ေရးဆြဲ ေရး လမ္းညႊန္ ျပဳစုျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးကေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။

၂၀၁၆ခုနွစ္အတြင္း ကမၻာ့နုိင္ငံေတြရဲ႕ခန္႔မွန္းေလ႔လာခ်က္ေတြအရ ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ေတြျဖစ္ပြားပါက ထိခုိက္ဆုံးရႈံးနုိင္ေျခဟာ ေလ႔လာမႈျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ နုိင္ငံ(၁၇၁) နုိင္ငံ အနက္ အဆင့္(၄၂) မွာ တည္ရွိေနတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ ျဖစ္ပြားလာပါက အသက္ အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ ဆုံးရႈံးမႈေတြနည္းပါးေအာင္ အသင့္ျပင္ဆင္တုံ႔ျပန္နုိင္မႈမွာေတာ႔ ေအာက္ဆုံး နုိင္ငံ(၁၅)နုိင္ငံ ထဲမွာ ပါ၀င္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြျဖစ္ပြားလာပါက ဘယ္ေဒသေတြမွာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ ၾကဳံေတြ႔နုိင္ျပီး ထိခုိက္ဆုံးရႈံးနုိင္မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္၊ ေျမပုံေရးဆြဲကာ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News