အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ (၁/၂၀၁၈) အစည္းအေ၀းကို ေမလ(၁၅)ရက္က  ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွာ က်င္းပရာ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးအႏ္ၱရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမ္ၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားပါတယ္။ 
 
ဒုတိယသမၼတက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မိုးရာသီကာလအတြင္း ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္အခါမေရြး ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ အတြက္ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခု အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၾကရန္နွင့္ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အၿမဲတမ္းႏုိးၾကားေဆာင္ရြက္ေနရမယ္လို႔လည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 
 
  ယခုအခ်ိန္ကာလဟာ မိုးဦးေလဦးရာသီျဖစ္တဲ့အတြက္ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေလျပင္း တိုက္ခတ္ျခင္း၊ မိုးသည္းထန္ျခင္း၊ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း၊ မိုးသီးေႂကြျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ လွ်ပ္တျပက္ ေရႀကီးျခင္းႏွင့္ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚနိုင္တဲ့အတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမ်ားနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ျပီး တစ္ခါတစ္ရံ မိမိေဒသတြင္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အျခားေဒသတြင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ မိမိေဒသကိုလာေရာက္ ႐ိုက္ခတ္ႏိုင္တဲ့ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကိုလည္း သတိထားဖို႔ ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။ 
 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သာမက ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ပါ ႀကိဳတင္စဥ္းစား ျပင္ဆင္ထားရမွာျဖစ္ျပီး ဒီလိုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတဲ့အတြက္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေပၚနိုင္တဲ႔ေနရာနဲ႔ က်ေရာက္ ႏိုင္ေျခမ်ားတဲ့  ေနရာေတြကို သိရွိထားျပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ အိုးအိမ္မ်ားျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေပး ႏိုင္ရန္၊ အေဆာက္အဦမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ေဘးလြတ္ကင္းရာ ေနရာမ်ားကို ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ထားရန္လိုအပ္ၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးစတဲ့ က႑အသီးသီးကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာန မ်ားနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားပူးေပါင္းျပီး အျမန္ဆုံးနဲ႔ စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ ၾကိဳတင္စီမံ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကိုလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။
 
အဲ့ဒီေနာက္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက သဘာ၀ေဘးႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ တည္ေဆာက္ေရး၊ အသိပညာေပးေရး အပါအ၀င္ က႑စုံေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ သဘာ၀ေဘး၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးစုိးေအာင္က တုိင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္အလိုက္ သဘာ၀ေဘးႀကိဳ တင္ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈေတြ၊ ျဖစ္ေပၚလာပါက ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ႀကိဳျပင္ဆင္ထားမႈမ်ား၊ ေကာ္မတီ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေတြက သဘာ၀ေဘး ျဖစ္ေပၚလာပါက ၀န္ႀကီးဌာန အလိုက္ေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ားႏွင့္ ႀကိဳျပင္ဆင္ ထားမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။
 
ဒါ့အျပင္ အခုအစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ တုိင္းေဒသၾကီးနွင့္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားက သဘာ၀ေဘးႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ား၊ အသိပညာေပးေရးလုပ္ငန္း၊ ေလကာပင္စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္း၊ မုန္တုိင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္ေပးေရးႏွင့္ ေဒသအလုိက္ ေရတုိ၊ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိုလည္းေကာင္းရွင္းလင္း တင္ျပၾကပါတယ္။ 
 
ဒီ့ေနာက္မွာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမ္ၼတက တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းကို အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးအႏ္ၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရွိရပါတယ္။ 
 
 

Related News