လက္ရွိ ဘ႑ာေရးႏွစ္အေျပာင္းအလဲ ၾကားကာလ (၆)လတာအတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလကေနေမလ ကုန္အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀င္ေရာက္ထားတဲ႕စာရငး္ေတြအရ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ ျပည္တြင္းျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက ပိုမို၀င္ေရာက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္လတာကာလ အတြင္းမွာေတာ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအသစ္(၇)ခုကေန ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆၃)သန္းေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီး ရွိျပီးသားလုပ္ငန္းေတြက ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထပ္တိုးတာနဲ႔ဆိုရင္ ဒီႏွစ္လအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀၈)သန္း ေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။
 
ဒါ႔အျပင္သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိလည္း ဒီႏွစ္လအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း (၂၁)သန္းေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေမလ(၁၅) ရက္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရပါတယ္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကေတာ႔ ဒီႏွစ္လအတြင္း လုပ္ငန္း (၂၄) ခုကေန အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၁၃)သန္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း က်ပ္(၆၃၅) ဘီလီယံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ ထားၿပီးရွိၿပီးသားလုပ္ငန္းေတြက အရင္းအႏွီးတိုးခ်ဲ႕တာနဲ႔ဆို ျပီးခဲ့တဲ့ ဧျပီ(၁)ရက္ကေန ေမလကုန္အထိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပမာဏ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၁၄)သန္းအပါအ၀င္ က်ပ္ (၆၄၄) ဘီလီယံရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 
 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) အေနနဲ႔လာမယ့္ဘ႑ာေရးႏွစ္ မစတင္မီ ႀကားကာလ (၆)လတာ ၂၀၁၈ ဧျပီလကေန စက္တင္ဘာလအထိ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃)ဘီလီယံ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News