ကေလးအလုပ္သမားဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္ရွိတဲ႔အလုပ္စာရင္း(မူၾကမ္း)ေတြကုိ အေခ်ာသတ္ေဆြးေႏြးကာ ရရွိလာတဲ႔အခ်က္ေတြကုိ ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာအမ်ိဳးသားေကာ္မတီထံတင္ျပျပီး ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔တရား၀င္ထုတ္ျပန္နုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီကေဆြးေႏြးျပီးအခ်က္ေတြကုိ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒေပၚထြက္လာတဲ႔ အခါမွာ ဥပေဒအရ တရား၀င္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္သြားနုိင္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ သြားမယ္လုိ႔ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင္႕ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာပါတယ္။
 
ကေလးအလုပ္သမားဆုိင္ရာအႏၱရာယ္ရွိေသာ အလုပ္ေတြရဲ႕စာရင္း(မူၾကမ္း)ကုိ အေခ်ာသတ္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ရာ အတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ၫွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကုိ ေမလ(၁၅)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ သဂၤဟဟုိတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာပါ။ အဲ့ဒီအစည္းအေ၀းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြ၊ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းေတြက ကုိယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။
 
ကေလးအလုပ္သမားဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္ရွိေသာအလုပ္ေတြရဲ႕စာရင္း(မူၾကမ္း)မွာ ကေလးအလုပ္သမားေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိတဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက႑ေတြ၊ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ငန္း က႑ေတြ အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းက႑(၂၀)နဲ႔ လုပ္ငန္းက႑ခြဲေပါင္း (၁၁၈)ခုပါ၀င္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင္႕ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ေရးဆြဲျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ရာ အတြက္ ဒုတိယသမၼတ(တစ္) ဦးေဆာင္ျပီး အဖြဲ႔၀င္(၃၇)ဦး ပါ၀င္တဲ႔ ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာအမ်ိဳးသားေကာ္မတီကုိ ယခုနွစ္ ေဖာ္ေဖာ္၀ါရီလ (၅)ရက္မွာ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
 
 
 

Related News