ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ား ကၽြမ္းက်င္မႈ 'စံ' သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႔(NSSA)ရဲ႕  ကၽြမး္က်င္လုပ္သား(၅၀၀၀)ဦးကို စီစစ္အကဲျဖတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အရ က်မ္းက်င္လုပ္သား (၆၂၆) ဦးအား အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲကို ဇူလိုင္လ(၁၄)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ဗဟိုသင္တန္းေက်ာင္း(အစည္းအေ၀း)ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ားကၽြမ္းက်င္မႈ 'စံ' သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႔(NSSA)ရဲ႕ ကၽြမး္က်င္ လုပ္သား(၅၀၀၀)ဦး ေမြးထုတ္ေရးစီစစ္အကဲျဖတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အရ ေလေအးေပးစက္တပ္ဆင္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္တပ္ဆင္မႈ၊ အထည္ခ်ဳပ္ကၽြမ္းက်င္မႈ အစရွိတဲ့ အလုပ္အကိုင္(၁၄)မ်ိဳးကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလနဲ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား(၆၂၆)ဦးကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြ မွာ ကၽြမ္းက်င္မႈ 'စံ' ႏႈန္း ျပည့္မွီမႈ ရွိ၊ မရွိအတြက္ အကဲျဖတ္ေပးခဲ့တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးဌာန (၉)ခု နဲ႔ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူ(၂၀)ဦး ကိုလည္းအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြမး္က်င္လုပ္သား(၅၀၀၀)ဦး ေမြးထုတ္ေရး စီစစ္အကဲျဖတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာနမွတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လုပ္သားမ်ား ကၽြမ္းက်င္မႈ 'စံ' သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႔(NSSA)မွ လုပ္သားေစ်းကြက္နဲ႔ အလုပ္အကိုင္ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေစဖို႔၊ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ မိမိလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အမွန္တကယ္ကၽြမ္းက်င္မႈျပည့္၀ တဲ့လုပ္သားမ်ားရရွိေစဖို႔နဲ႔ အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံ လုပ္သားမ်ား ကၽြမ္းက်င္မႈ 'စံ' သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႔(NSSA)က ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ကၽြမး္က်င္လုပ္သား(၅၀၀၀)ဦးကို စီစစ္အကဲျဖတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အရ အလုပ္အကိုင္(၁၈)မ်ိဳးအတြက္ လုပ္သား(၅၈၅၅)ဦးကို စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ခဲ့ရာ (၅၁၆၄)ဦးေအာင္ျမင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရာခိုင္ႏႈန္း(၈၀)သာရွိခဲ့ေပမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ လုပ္သား(၅၀၀၀)ဦးထက္ ပိုမိုေက်ာ္လြန္ေနခဲ့ျပီျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News