ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ရာစု ပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးမွာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ-(UPDJC)က တင္သြင္းထားတဲ႔ မူ၀ါဒအဆုိျပဳခ်က္၁၄ခ်က္လုံးကုိ အတည္ျပဳလုိက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။  ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ရာစု ပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးမွာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ-(UPDJC)က တင္သြင္းတဲ႔ က႑ၾကီး ေလးခုက မူ၀ါဒအဆုိျပဳခ်က္၁၄ခ်က္ကုိ အစုအဖြဲ႔လုိက္ေဆြးေႏြးတာေတြ၊ က႑အလုိက္ေဆြးေႏြးတာေတြျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ အဆုိပါေဆြးေႏြးမႈေတြကေနရရွိလာတဲ႔သေဘာထားေတြကုိ ဇူလုိင္လ၁၅ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႕ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗစ္ရွင္း ဗဟုိဌာန -၂(MICC-2)ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ၁၇ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ-(UPDJC)အစည္းအေ၀းမွာ ထပ္မံေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကျပီး အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္လုိက္တာပါ။ 

အတည္ျပဳလုိက္တဲ႔ မူ၀ါဒအဆုိျပဳခ်က္ေတြထဲမွာ နုိင္ငံေရး က႑အတြက္ အခ်က္ေလးခ်က္၊ လူမႈေရးက႑အတြက္ အခ်က္ခုနွစ္ခ်က္၊ ေျမယာနွင္႕ သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္က႑ အတြက္ အခ်က္ ၂ခ်က္နဲ႔ စီးပြားေရးက႑အတြက္ အခ်က္တစ္ခ်က္တုိ႕ ျဖစ္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ အတည္ျပဳလုိက္တဲ႔ အခ်က္၁၄ခ်က္ကုိ  ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ၂၁ရာစု ပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝး ေနာက္ဆုံးေန႔ ဇူလုိင္လ၁၆ရက္မွာ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ရဲ႕ အစိတ္အပုိင္း (၂)အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နဝမပံုမွန္ အစည္းအေဝးအတြင္း တင္သြင္းကာ အတည္ျပဳသြားမယ္လုိ႔လဲ သိရပါတယ္။ 

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း က်င္းပခဲ့တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းမွာ ႏိုင္ငံေရးက႑ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္ ၁၂ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑ မူူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္ ၁၁ ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္ ၄ ခ်က္ ၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္ ၁၀ ခ်က္ စုစုေပါင္း ၃၇ ခ်က္ ကို ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ရဲ႕ အစိတ္အပုိင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News