ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာနိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္သားဖြားေကာင္စီစံုညီအစည္းအေ၀းကို စက္တင္ဘာလ(၉)ရက္က သူနာျပဳတကၠသိုလ္ မွာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး နွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႕ တက္ေရာက္ခဲ႔ ၾကပါတယ္။ တစ္နိုင္ငံလံုးရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္တဲ့ သူနာျပဳသားဖြားေကာင္စီ (၆၀)ဦးတို႕က ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႕အတြက္ပထမအႀကိမ္ျမန္မာနိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္သားဖြားေကာင္စီစံုညီအစည္းအေ၀းကို ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လူနာနဲ႕ သူနာျပဳဦးေရက အခ်ိဳးအစားညီမွ်မႈမရွိပဲ လူနာဦးေရကမ်ားျပားေနၿပီး   သူနာျပဳဦးေရကနည္းပါးေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ယခင္က  သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ တစ္ႏွစ္ကို သူနာျပဳဆရာမဦးေရ (၂၈၀၀)ေမြးထုတ္ေပးခဲ႔ၿပီး (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ ေတာ့ သူနာျပဳဆရာမဦးေရ (၃၆၀၀)အထိ တိုးျမွင့္လက္ခံေပးသြားမယ္လို႕ ျမန္မာနိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္သားဖြားေကာင္စီက တာ၀န္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္သားဖြားေကာင္စီအေနနဲ႕ ေကာင္စီ၀င္ (၆၀)ဦးရွိၿပီး သူနာျပဳသားဖြားအတက္အပညာနဲ႕လုပ္ငန္းအဆင့္အတန္း စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ သူနာျပဳသားဖြားပညာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းအရည္အေသြးအာမခံမႈ အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ သူနာျပဳသားဖြားက်င့္၀တ္သိကၡာ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ သူနာျပဳသားဖြားစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ သူနာျပဳသားဖြားမွတ္ပံုတင္စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းနဲ႕ သူနာျပဳသားဖြားစဥ္ဆက္မျပတ္ပညာေရးေဟာေျပာျခင္းလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံမွာ သူနာျပဳတကၠသိုလ္(၂)ခု နဲ႔ သူနာျပဳသားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း (၅၀)တို႕မွ နွစ္စဥ္သူနာျပဳသိပၸံဘြဲ႕ (၄၀၀)ခန္႔၊ သူနာျပဳ ဒီပလိုမာဘြဲ႕ (၁၇၀၀)ခန္႕နဲ႕ သားဖြားဒီပလိုမာ (၁၂၀၀)ခန္႔ ေမြးထုတ္ေပးေနတယ္လုိ႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News