ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတ့ဲ ေက်းရြာႏွစ္ခုမွာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း(CBT)ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါတယ္။ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတ့ဲ ေက်းရြာႏွစ္ခုမွာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း(CBT)ကို စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္က ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတ့ဲ ပင္စိမ္းပင္ေက်းရြာန႔ဲ ဆီးက်အင္းေက်းရြာေတြမွာဖြင့္လွစ္ခ့ဲတာပါ။ ယခုလို CBTေတြကို ေဖာ္ေဆာင္တာေၾကာင့္ ခရီးသြားေတြအေနန႔ဲ ေက်းရြာေတြရဲ႕သဘာဝအလွအပေတြ၊ လူေနမႈဘဝေတြ၊႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈေတြကို ေလ့လာႏိုင္မယ္လို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ေျပာပါတယ္။ ယခု ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္မွာေဖာ္ေဆာင္ခ့ဲတ့ဲ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း(CBT)ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၁၆ ခုေျမာက္ေဖာ္ေဆာင္တ့ဲ CBTပါ။

ပင္းတယျမဳိ႕နယ္က ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း(CBT)ေဖာ္ေဆာင္ထားတ့ဲ ေက်းရြာကို လာေရာက္လည္ပတ္သူေတြအေနန႔ဲ ပင္းတယျမဳိ႕မွ တစ္ဆင့္ ေျခလ်င္ေတာင္တက္ သြားရမွာျဖစ္ၿပီး လမ္းတစ္ေလ်ာက္မွာရွိတ့ဲ လိုဏ္ဂူေတြ ေက်းရြာေတြကိုဝင္ေရာက္ ေလ့လာတာေတြအပါအဝင္ ေဒသခံမ်ားရဲ႕ ေတာင္ယာစိုက္ခင္းေတြကို ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ေဒသခံေတြရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္တ့ဲ လက္ဖက္စိုက္ခင္းေတြအေၾကာင္း ေလ့လာတာေတြ၊ လက္ဖက္ခူးတာေတြ၊ လက္ဖက္စို လက္ဖက္ေျခာက္လုပ္ငန္းဆာင္ရြက္ေနတာေတြကိုလဲ ေလ့လာလို႔ ရေအာင္ျပဳလုပ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ယခင္ကရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း(CBT)ေဖာ္ေဆာင္ထားတ့ဲေက်းရြာေလးရြာရွိၿပီး ယခုအသစ္ေဖာ္ေဆာင္ လိုက္တ့ဲ ေက်းရြာႏွစ္ရြာအပါအဝင္ ၆ရြာအထိရွိသြားၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News