သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာဌာေန အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ေရး အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ရိွသဂၤဟဟုိတယ္မွာ စက္တင္ဘာလ(၂၁)ရက္က MOUလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔ပါတယ္။MOUကိုအလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး နွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ အျပည္အျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ (ILO)တုိ႔လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာျဖစ္ျပီး  သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာဌာေနအစီအစဥ္ကုိ နုိင္ငံရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားနဲ႔ အနီးစပ္ဆုံးခ်ိန္ညိႇေရးဆြဲထားတာပါ။

ကုလသမဂၢရဲ႕ ေရရွည္ ဖြံ႕ျဖိဳး တုိးတက္ေရးပန္းတုိင္(SDGs)မ်ားနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ထားတာေၾကာင့္လူငယ္နဲ႔အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ား ရဲ႕ နည္းပညာ နဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ အရည္အေသြးမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္တုိးတက္ ေစျပီး သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္တဲ႔ အလုပ္အကုိင္မ်ားကုိ ရရွိေစမယ္လုိ႔ အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး နွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြကေျပာပါတယ္။ 

သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာဌာေနအစီအစဥ္ကုိ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ကေန (၂၀၂၁)ခုႏွစ္အထိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကုိင္ ဆုိင္ရာဌာေန အစီအစဥ္ ေပၚေပါက္ လာေစဖုိ႔လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာလကတည္းက အစုိးရအလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမားသုံးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားနဲ႔ စတင္ခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီ့ေနာက္(၂၀၁၆)ခုနွစ္မွာေတာ႔ အစုိးရ၊အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္ေတြ ပါ၀င္တဲ႔ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသား အဆင့္သုံးပြင့္ဆုိင္အဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔တာလုိ႔သိရပါတယ္။ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာဌာေနအစီအစဥ္မွာဦးစားေပးနယ္ပယ္(၃)ရပ္ပါ၀င္ျပီး ယခုအစီအစဥ္ကုိ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ(၁၆)ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္ ဆုိင္ရာဌာေန အစီအစဥ္ ေပၚေပါက္ လာေစဖုိ႔လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာလကတည္းက အစုိးရအလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမားသုံးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားနဲ႔ စတင္ခဲ႔ပါတယ္။ 

 

 

Related News