ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းအတြက္ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ (Framework Agreement)ကုိ ျမန္မာနုိင္ငံနဲ႔ တရုတ္နုိင္ငံတုိ႔အၾကား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္သတင္းအဖြဲ႔က တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း အတြက္မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ ကုိလက္မွတ္ ေရးထုိးျပီးေပမဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြရွိတာေၾကာင့္ အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ျပီးစီးနုိင္ေရး နွစ္ဖက္ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႕ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဥကၠ႒ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ကေျပာပါတယ္။ 

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ (Framework Agreement)စာခ်ဳပ္ကုိ ျမန္မာနုိင္ငံဖက္က ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီနဲ႔ တရုတ္နုိင္ငံ ဖက္က CITIC Consortium တုိ႕အၾကားလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းကုိ နုိ၀င္ဘာလ(၈)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာျပဳလုပ္ခဲ႔တာပါ။ ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္အရ အစုရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္မႈအေနနဲ႔ တရုတ္ဖက္က ၇၀ရာခုိင္နႈန္းပုိင္ဆုိင္ကာ ျမန္မာဖက္က၃၀ရာခုိင္နႈန္းပုိင္ဆုိင္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႕အျပင္ ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းကုိ အဆင့္ေလးဆင့္နဲ႔ခြဲျခား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းဟာ ေဒသတြင္း ခ်ိတ္ဆက္နုိင္ယုံမက ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလးတုိ႔မွတစ္ဆင့္ တရုတ္နုိင္ငံကုိလည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ - ရန္ကုန္ - ေမာ္လျမိဳင္-ထား၀ယ္မွတစ္ဆင့္ထုိင္းနုိင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားနုိင္ငံ၊ ဗီယက္နန္နုိင္ငံတုိ႕ကုိ ျဖတ္သန္းျပီး ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအထိ ဆက္သြယ္နုိင္မယ္လုိ႕ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းဟာ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္(၃)ခုထဲမွာတစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News