ျမန္မာနဲ႔ေနာ္ေဝ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းျပီး ေဘးအႏၱရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာစီမံကိန္းကို (3)ႏွစ္တာစီမံကိန္းအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီစီမံကိန္းအတြက္ လက္ရိွမွာေတာ့ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိစြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပင္မအစီအစဥ္ မူၾကမ္းေရးဆြဲျပီးျပီလို႔ႏိုိဝင္ဘာလ(၈)ရက္ကမႏၱေလးၿမိဳ႕ ဟိုတယ္ မွာဘယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲကသိရပါတယ္။ဒီစီမံကိန္းကိုေနာ္ေဝပတ္ဝန္းက်င္ေအဂ်င္စီ SINTEF(စင္းတက္ဖ္)အကူအညီနဲ႔ ျပည္တြင္းက ေဘးအႏၱရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြအေပၚ အေျခခံေလ့လာမႈနဲ႔ နည္းပညာဆိုင္ရာအေျခခံေလ့လာမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ေလ့လာခ်က္ေတြအရ  ေဘးအႏၱရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ လႊမ္းၿခံဳေရးဆြဲထားတဲ့ ပင္မအစီအစဥ္မူၾကမ္းကို လက္ရိွမွာေတာ့ ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီမူၾကမ္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲကိုေနျပည္ေတာ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့အခုမႏၱေလးၿမိဳ႕မွာျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံက လုပ္ငန္းေတြ၊ စင္တာေတြက ေဘးအႏၱရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထြက္ရွိေနမႈေတြကို သိမ္းဆည္းေျဖရွင္းရာမွာ တိက်တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြ အားနည္းေနေသးတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိစြန္႔ပစ္ပစၥည္း ေတြက ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ အျခားဆက္စပ္ထိခိုက္မႈေတြျဖစ္ေပၚေစတာေၾကာင့္စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲဖို႔လုိအပ္ေနတယ္လို႔ိသိရပါတယ္။ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိစြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကို စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ပတ္ဝန္းက်င္ ကိုရရိွမွာျဖစ္တယ္လို႔ SINTEF(စင္းတက္ဖ္)မွာ ပညာရွင္ကေျပာပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၅ )ခုႏွစ္က ဘာဆယ္ကြန္ဗင္းရွင္းအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ျပီး ဒီဘာဆယ္ကြန္ဗန္းရွင္းရဲ႕ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကိုလုိက္နာေဆာင္ရြက္တဲ့အေနနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚထိန္းသိမ္းကာကြယ္ဖို႔အတြက္ အခုလိုေဘးအႏၱရာယ္ရွိစြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းကိုလုပ္ေဆာင္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News