ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စားေသာက္ကုန္ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ(၉)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ UMFCCI မွာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ပို႔ကုန္တိုးျမွင့္လာေစေရး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးပြားလာေစေရး၊ လယ္ယာသားငါးက႑ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္က႑တို႔မွတဆင့္ ျပည္ပတင္ပို႔သူေတြရဲ႕စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြမွာလိုအပ္တဲ့စားေသာက္ကုန္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ားရရွိလာေစေရး စတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ က်င္းပျပဳလုပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲမွာ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကုန္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ေမြးျမဴေရး အေျခခံကုန္ၾကမ္းမ်ားေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရး၊ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႕အညီ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေစေရးနဲ႔ စားေသာက္ကုန္ေဘးကင္းေစေရးအတြက္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် သူမ်ားကို ဗဟုသုတတိုးတက္လာေစေရး စတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စားေသာက္ကုန္ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ အမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕စားေသာက္ကုန္ေဘးကင္းလံုျခံဳေစေရးတို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္နဲ႔ International Finance Corporation (IFC) တို႔ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News