ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ KOICA နဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ေက်းရြာသစ္လႈပ္ရွားမႈစီမံကိန္း SMU အရ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဘန္႕တင္ေက်းရြာမွာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးတဲ့ ကြန္ကရစ္ လမ္း၊ တံတားနဲ႔ အေဆာက္အဦးေတြ ဖြင့္လွစ္တဲ့ အခမ္းအနားကို ႏို၀င္ဘာလ (၁၀) ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ေက်းရြာသစ္လႈပ္ရွားမႈစီမံကိန္း SMU ကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳး ေရးဦး စီးဌာန နဲ႔ ကိုရီးယားအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ KOICA တို႔ ပူးေပါင္း ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကစတင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကို တိုင္းေဒသႀကီး နဲ႔ ျပည္ နယ္ (၉) ခု မွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ (၂၅) ၿမိဳ႕နယ္ကေက်းရြာ (၁၀၀) မွာ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

စီမံကိန္းကာလအတြင္း ေက်းရြာဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေက်းရြာတစ္ရြာကို (၁)ႏွစ္ ကို အေမ ရီကန္ ေဒၚလာ(၂)ေသာင္း ေထာက္ပံ့ ေပးတယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒီစီမံကိန္းအရ ဘန္႔တင္ေက်းရြာမွာ စီမံကိန္းကာလ(၃) ႏွစ္ အတြင္းမွာ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းတာ၊ ေသာက္ေရသံုးေရသန္႔ရဖို႕ အတြက္ ေရစင္တည္ေဆာက္ၿပီး အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေရေပးေဝတဲ့စနစ္ေတြ၊ တံတား တည္ေဆာက္တာ စတဲ့ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ဒီစီမံကိန္းမွာ ေဒသခံေတြက ေက်းရြာဝင္ေငြ တိုးပြားေရး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး နဲ႔ လူေနမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြကို ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဘန္႔တင္ေက်းရြာဟာ ယခင္က ေက်းရြာဖြံၿဖိဳးမႈအားနည္းေပမယ့္ ေက်းရြာသစ္လႈပ္ရွားမႈစီမံကိန္း(SMU)ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေနာက္ပိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈေတြရွိလာတယ္လို႔ ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။ ေက်းရြာသစ္လႈပ္ရွားမႈစီမံကိန္း SMU ကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းရြာ (၁၀) ရြာမွာ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဘန္႔တင္ ေက်းရြာက ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္း ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတတိယဆုနဲ႔ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး မွာ ပထမဆုရရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News