မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအႏၱရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႔ရဲ႕ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အမ်ိဳးသား မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ(၁၃)ရက္က မႏၱေလးကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ေတြကို အနိမ့္ဆုံး အဆင့္အထိေလ်ွာ့ခ်ၿပီး လုံၿခဳံၿပီး က်န္းမာတဲ့ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္မွန္းကာ အမ်ိဳးသား မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒသစ္ကို ေရးဆြဲထားတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြဟာ မ်ားျပားၿပီး ဘိန္းၿဖဴထုတ္လုပ္မႈ၊ ၊ စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆး၀ါးေတြ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ သယ္ေဆာင္ေရာင္း၀ယ္မႈေတြ ျမင့္တက္လာၿပီး အစပ်ိဳး ဓာတုပစၥည္းေတြ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္မႈစတဲ့ အႏၱရာယ္ေတြ ျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ အခုလို အမ်ိဳးသား မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒသစ္ကို ေရးဆြဲရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္တဲ့ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲကို မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ား အႏၱရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႔ နဲ႔ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ မႈခင္းဆိုင္ရာရုံး(UNODC) တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒီရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲမွာ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္း ခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈေလ်ွာ့ခ်ေရးနဲ႔ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက႑၊ သုံးစြဲမႈေလ်ွာ့ခ်ေရးနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ အႏၱရာယ္ေလ်ွာ့ခ်ေရးက႑၊ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးက႑၊ သုေတသနလုပ္ငန္း တိုးျမွင့္ေရးက႑၊ လူ႔အခြင့္အေရး ျပဌာန္းခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ျဖစ္ေစေရး စတဲ့ က႑အလိုက္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾက တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အမ်ိဳးသား မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒ ရွင္းလင္းတာေတြကို ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပဲခူးနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။.

 

 

Related News